ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนางจุฑารัตน์  จีนประชา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน

วิถีการดำเนินชีวิต
     "รู้จักพอ ก่อสุขทุกสถาน" เป็นคำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ทำให้ดู พูดให้ฟัง และทำป้ายติดใว้ที่หน้ากุฏิ เห็นตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษา  จนได้เข้ารับราชการ และใกล้จะเกษียณ  ท่านให้โอกาสด้านการศึกษา อุปถัมภ์ส่งให้เรียนหนังสือ จนจบระดับปริญญาตรี  ท่านบอกว่าที่ส่งให้เรียนเพื่อจะได้มีงานทำกลับไปช่วยเหลือพ่อแม่ ซึ่งมีพี่น้องหลายคน  พอมีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ ท่านก็ให้ช่วยทุกคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรา  พูดสอนให้ขยันทำงาน หมั่นพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในทุกทาง  ให้รู้จักใช้จ่าย ให้เป็นคนกตัญญู เสียสละให้มีจิตเมตตา จะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบ อยู่ที่ใดต้องทำให้คนสามัคคีกัน  ที่สำคัญเราจะต้องเป็นนักประสานสิบทิศ  งานใหญ่แค่ไหนก็จะได้ความสำเร็จด้วยความร่วมมทือของทุกคน
         "ใจเราร่มเย็นเป็นพอ" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หลวงพ่อ พ่อและแม่ มีคำสอนให้เรามีเมตตาต่อกัน ดูแลเพื่อนร่วมงานเหมือนพี่น้อง ห่วงใยและช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจกัน ให้ทำดีต่อกัน ให้มองคนในแง่ดี(มองบวก) แล้วใจเราจะพบแต่ความสุข ความสงบในใจก็จะเกิดขึ้น


..........................................................................................................................


นางสาวสมปอง  พยุง
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและมาตรฐาน
วิถีการดำเนินชีวิต
        ข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ได้แก่ การกตัญญูต่อบุพการี การบันทึกและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อวางแผนด้านการเงินของตนเองและครอบครัว ป้องกันการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น  ไม่มีหนี้สิน ปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับครอบครัวและแบ่งปันเพื่อนบ้าน   ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดรู้คุณค่า ปฏิบัติตนตามที่ชาวพุทธพึงกระทำทั้งการทำบุญตักบาตรและทะนุบำรุงศาสนาตามความสามารถ
วิถีการปฏิบัติหน้าที่
๑) ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพ
๒) เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
๓) ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อวิชาชีพ นำเรื่องดีๆ  ของการศึกษาทั้งด้านผู้ประสบความสำเร็จ
    ผู้ประพฤติดีเป็นแบบอย่าง เผยแพร่สู่ภายนอก
๔) หมั่นพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
๕) มีวินัยปฏิบัติตนตามกฎ กติกาขององค์กร
๖) ใช้หลักการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ และร่วมลงมือทำ กับกลุ่มผู้เรียนผู้รับบริการ
๗) ถ่ายทอด สอนงาน และให้คำปรึกษาแนะนำ แก่บุคลากรรุ่นใหม่ๆ
๘) นำความรู้ใหม่ๆ รวมทั้ง Best Practices มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อน
    ร่วมงานทุกคน
วิถีการปฏิบัติต่อชุมชน/สังคม
          ๑) ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย  เคารพกฎหมาย  เคารพกฎ กติกาขององค์กร  ยอมรับในมติของเสียงส่วนใหญ่ รวมทั้งไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกประเภทที่มีสิทธิ
          ๒) ส่งเสริม/สนับสนุน/เข้าร่วมและเผยแพร่กิจกรรมหรือผลงานดีๆ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำ
          ๓) ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและสัมคมอย่างเต็มใจ


..........................................................................................................................


นางสุวลัย  แจ่มจันทร์เกษม
หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษานอกระบบ


วิถีการดำเนินชีวิต
         1. พอมีพอกิน ซื้อกินของใช้ให้เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว ปลูกพืชผัก ผลไม้ไว้กินเองบ้าง ถ้าเหลือแบ่งให้เพื่อนบ้าง
          2. พออยู่พอใช้ จัดสภาพบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ ลดรายจ่าย โดยประหยัดการใช้น้ำใช้ไฟ โดยปิดน้ำ ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งาน ซ่อมแซมของใช้เสื้อผ้า แล้วนำมาใช้ต่อไป ถ้าไม่ใช้นำไปบริจาคให้คนยากจน
          3. รายได้แต่ละเดือน แบ่งจ่ายเป็น 3 ส่วน คือ 1)ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 2)ค่าใช้จ่ายสำหรับผ่อนบ้าน 3)เงินออม และประกันชีวิต
          4. รับราชการด้วยความถูกต้อง และสุจริต
          5. ประมาณตน ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับระดับฐานะ ความเป็นอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย

ไม่มีความคิดเห็น: